Guy Stevens
Dark Scratchy Hound
Kilkenny Limestone
30 x 32 x 10 cm
£2,000
Ref: 672592